Giám Đốc Tài Chính | Tạp Chí Giám Đốc Tài Chính

Switch to desktop
Giám Đốc Tài Chính | Đào tạo Giám Đốc Tài Chính | CFO

Chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành.

Bfinance

Read more...

Biến phí là những khoản mục chi phí mà tỷ lệ của nó trong tổng chi phí sản xuất ra một sản phẩm/dịch vụ sẽ thay đổi khi sản lượng thay đổi. Biến phí (chi phí khả biến) cùng với định phí (chi phí cố định) tạo thành tổng chi phí của doanh nghiệp.

Biến phí thường là các khoản chi phí gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp như: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp sản xuất hay thực hiện dịch vụ, giá vốn của hàng hóa mua vào để bán lại, chi phí bao bì đóng gói ban đầu, hoa hồng bán hàng, …

Biến phí chỉ phát sinh khi có hoạt động, khi không có hoạt động thì biến phí bằng 0. Xét về tính chất hoạt động, biến phí được chia thành hai loại gồm biến phí tỷ lệ và biến phí cấp bậc.

Bfinance

Read more...

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay Báo cáo dòng tiền mặt là một loại báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của một tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định (tháng, quý hay năm tài chính).
Báo cáo này là một công cụ giúp nhà quản lý tổ chức kiểm soát dòng tiền của tổ chức, doanh nghiệp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính, nó cung cấp thông tin giúp người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán và khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra các luồng tiền trong quá trình hoạt động.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ làm tăng khả năng đánh giá khách quan tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và khả năng so sánh giữa các doanh nghiệp, vì nó loại trừ được các ảnh hưởng của việc sử dụng các phương pháp kế toán khác nhau cho cùng giao dịch và hiện tượng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dùng để xem xét và dự đoán khả năng về số lượng, thời gian và độ tin cậy của các luồng tiền trong tương lai; dùng để kiểm tra lại các đánh giá, dự đoán trước đây về các luồng tiền; kiểm tra mối quan hệ giữa khả năng sinh lời với lượng lưu chuyển tiền thuần và những tác động của thay đổi giá cả.

Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ thông thường gồm có:

Dòng tiền vào:

- Các khoản thanh toán của khách hàng cho việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ

- Lãi tiền gửi từ ngân hàng

- Lãi tiết kiệm và lợi tức đầu tư

- Đầu tư của cổ đông

Dòng tiền ra:

- Chi mua cổ phiếu, nguyên nhiên vật liệu thô ,hàng hóa để kinh doanh hoặc các công cụ

- Chi trả lương, tiền thuê và các chi phí hoạt động hàng ngày

- Chi mua tài sản cố định – máy tính cá nhân, máy móc, thiết bị văn phòng,…

- Chi trả lợi tức

- Chi trả thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các thuế và phí khác.

Doanh nghiệp có thể lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo một hoặc cả hai phương pháp: Phương pháp trực tiếp (Direct method) và Phương pháp gián tiếp (Indirect method).

Tương ứng với mỗi phương pháp đều có mẫu báo cáo riêng, nhưng hai phương pháp này chỉ khác nhau ở phần lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh.

Bfinance

Read more...

Bảng cân đối kế toán (Balance sheet) là một bảng Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Điều này khác với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh trong một giai đoạn.
Bảng cân đối kế toán là một trong 4 báo cáo hình thành nên Báo cáo tài chính (gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính).

Kết cấu của Bảng cân đối kế toán được chia làm hai phần:

(1) Phần dùng để phản ánh kết cấu của vốn kinh doanh được gọi là Tài sản, bao gồm Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn.

(2) Phần dùng để phản ánh nguồn hình thành của tài sản được gọi là Nguồn vốn, bao gồm Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu.

Thứ tự sắp xếp các khoản mục: Các khoản mục tài sản trên bảng cân đối kế toán được sắp xếp theo thứ tự mức độ thanh khoản (chuyển thành tiền) giảm dần từ cao đến thấp, với mức độ cao nhất là khoản mục Tiền và các khoản tương đương tiền. Các khoản mục nợ phải trả và nguồn vốn sắp theo thứ tự thời hạn thanh toán tăng dần từ ngắn hạn đến dài hạn.

Bảng cân đối kế toán phải thỏa mãn công thức: Tài sản = Nguồn vốn (Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu). Lý do là tất cả tài sản phải được giải thích cân đối về nguồn gốc vốn hình thành tài sản đó.

Bfinance

Read more...

Vai tro của Cfo trong doanh nghiệp vừa và nhỏĐể thành công trong môi trường kinh doanh mới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần thiết có một Giám đốc tài chính (CFO) có năng lực, có tầm nhìn dài hạn và đa năng. Điều này đòi hỏi phải tư duy lại vai trò của CFO tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa so với hiện nay.

Môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang có những biến đổi sâu sắc theo hướng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, cạnh tranh trong nền kinh tế đã tăng lên rất nhiều so với trước đây, môi trường kinh doanh cũng biến đổi nhanh hơn và khó dự báo hơn. Để thành công trong môi trường kinh doanh mới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần thiết có một Giám đốc tài chính (CFO) có năng lực, có tầm nhìn dài hạn và đa năng. Điều này đòi hỏi phải tư duy lại vai trò của CFO tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa so với hiện nay.

Read more...
Excel là một bộ sưu tập của hai hoặc nhiều ô. Chương này đưa ra một tổng quan về một số chức năng quan trọng của phạm vi.
Read more...
Khi chúng ta định dạng số trong Excel, chúng ta thay đổi sự xuất hiện của các số mà không thay đổi số lượng của chính nó.
Read more...
Bạn có thể sử dụng Excel tìm thấy tính năng để nhanh chóng tìm thấy văn bản cụ thể.
Read more...
Bạn có thể sử dụng xác nhận dữ liệu trong Excel để đảm bảo rằng người dùng nhập giá trị nhất định vào Cell.
Read more...

Phím tắt cho phép bạn làm việc với bàn phím thay vì chuột của bạn để tăng tốc độ của bạn.

Read more...